Inner Ink

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
FILTER BY COUNTRY
Albania
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Finland
France
French Polynesia
Germany
Greece
Guadeloupe
Guatemala
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Lebanon
Lithuania
Luxemburg
Malaysia
Malta
Mexico
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Zealand
Nicaragua
Norway
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Romania
Russia
Seminars
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
The Bahamas
Trinidad e Tobago
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam

21 April • 22 April 2018

1/5 (1 votes)

LOCATION

De Broodfabriek, Volmerlaan, Rijswijk, Nederland

SHOW TIMES

Saturday09:00 – 22:00
Sunday09:00 – 20:00

JOIN THE SHOW

GET YOUR TICKETSFind Hotels

CONTACTS

INFO

De Broodfabriek
Volmerlaan 12,
2288 GD Rijswijk,
Netherlands

INNER INK 2018 NATIONALE EN INTERNATIONALE TATTOO CONVENTIE
De eerste Nederlandse internationale tattoo conventie die een kunst veiling /expositie gaat organiseren waarvan de opbrengst in zijn geheel gedoneerd zal gaan worden aan de stichting War Child. Daarbij is er ook nog eens een enorme Buddha in het midden van de 5.000 m2 grote zaal waar wens bloemen neergelegd kunnen worden met de mooiste universele wensen, ook daarvan zal de volledig opbrengst gedoneerd worden aan de stichting War Child. Voor het brede thema, INNER INK, dat de conventie naar een hoger niveau zal tillen, is heel bewust gekozen, en heeft alles te maken met de kernwaarden van het leven, waarden die veelal vervagen in ons jachtig bestaan van alle dag. Het gevoel dat de wereld je in een sneltreinvaart meesleept is ons dan ook niet onbekend. Alles om ons heen nemen we bijna als vanzelf sprekend , we zijn ons steeds minder bewust van wat er nu echt belangrijk is en zijn immuun geworden voor prikkels als het gaat om wat er in de wereld gebeurt , we verliezen het NU en draaien op de automatische piloot. Steeds meer mensen in onze samenleving kampen hier mee, jong en oud. Het terug vinden van èèn van die belangrijke kernwaarden is de balans tussen lichaam en geest. Tijdens en middels onze conventie wil Sinti Ink Events B.V. bezoekers en artists inspireren,motiveren en informeren over de mogelijkheden die er zijn om de rust opnieuw te ervaren in het NU(innerlijke balans)en stap voor stap een kalme en geconcentreerde geest te vormen waarmee we de ware aard van ons bestaan kunnen doorgronden en de dingen weer zien voor wat ze werkelijk zijn, dit geeft een basis voor meer vrede,rust, compassie en vrijheid een vrijheid die bijv. duizenden kinderen over de hele wereld niet gegeven is door omstandigheden en te vaak erbarmelijke situaties en daarmee huis en haard hebben moeten ontvluchten met als gevolg een zwervend bestaan en niet de hulp krijgen die zij zo nodig hebben. Sinti Ink Events B.V. wil zich inzetten middels een actie voor de stichting `War Child zodat ook zij de balans in hun leven weer terug zullen vinden en in liefdevolle vrede kunnen leven en groeien immers zijn zij de bouwstenen en de wijsheid van onze toekomst Een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit. Toch zijn miljoenen kinderen slachtoffer van oorlogsgeweld, misbruik en verwaarlozing. Kinderen zonder vreugde. Kinderen die geen kind meer zijn. War Child helpt deze kinderen hun zelfvertrouwen terug te vinden. Zich te uiten, vrolijk te zijn, contact te maken met anderen. Zodat hun innerlijke oorlog kan ophouden. En ze weer kunnen spelen, dromen, lachen, groeien. Als een normaal kind. En opgroeien tot wie ze willen zijn. Sterke volwassenen. Op de Conventie is er een artwall opgezet alwaar kunstwerken ter veiling worden tentoongesteld, hiervoor hebben wij een officiële veiling meester aangesteld die de veiling zal leiden. De kunstwerken zullen vooraf op de Inner Ink Conventie website worden gezet zodat men vooraf al kan bieden. De opbrengst van de Art veiling zal 100% gedoneerd worden aan de stichting War Child, wij hopen natuurlijk op mooie biedingen.Tijdens dit evenement zullen er ongeveer 200 nationale en internationale tatoeage artiesten deelnemen van over heel de wereld, waaronder de mega artiesten: Megan Massacre (van het TLC uitgezonden televisie programma ‘NY Ink’ en’ America’s worst tattoos’) en Spike TV’s mega televisie serie ‘Inkmaster’ (Emily Elegado , Jimmy Litwalk en Aaron Is). Door middel van dit evenement willen wij tevens de bezoekers informeren over: de levens van de tatoeëerders, het zien van hun geweldige werk en hun doorzettingsvermogen. Daarnaast willen wij de bezoekers informeren over: wat is een tatoeage, hoe werkt het, waar komt het vandaan en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de tatoeage industrie. Zo zal er voor het eerst in Nederland het product BLK Powder geïntroduceerd worden. Deze poeder giet een artiest nadat hij/zij klaar is met de tatoeage in zijn inkt cupjes waarbij het de vloeistof solide maakt. Hierbij voorkom je kruisbesmetting en beland het niet in de riolering, maar word het verbrand met het overige vuil.

Locatie: De Broodfabriek te Rijswijk ( voormalig Darling Market)
Volmerlaan 12
2288 GD Rijswijk
Voorverkoop is inmiddels gestart:
1 Daagse Early Bird Ticket: € 12,50 + € 1,00 admission fee per persoon
2 Daagse Early Bird Ticket: € 25,00 + € 1,00 admission fee per persoon
Aan de deur:
Toegang € 17,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar GRATIS entree
Parkeren: GRATIS

Voor meer informatie of vragen:
Tel.: + 3179-2055826
Mail: convention@sinti-ink.nl

Bereikbaarheid
De Broodfabriek heeft een uitstekende bereikbaarheid zowel met de auto als met het openbaar vervoer. De locatie is gelegen in de Rijswijkse Plaspoelpolder, aan de A4, nabij de A12 en de A13. Dichtbij alle snelwegen richting Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het treinstation Rijswijk ligt op loopafstand en de bus en tram stoppen voor de deur.

A4 vanuit de richting Amsterdam:
Via de A4 bereikt u in minder dan 35 minuten De Broodfabriek. U volgt de A4 tot afslag Plaspoelder (afrit 10). Aan het einde van de uitrit slaat u rechtsaf de “Diepenhorstlaan” op. Bij de 1e stoplichten slaat u linksaf de “Visseringlaan op”. Na 250 meter slaat u linksaf de “Volmerlaan” op en ziet u na 50 meter aan uw rechterhand De Broodfabriek.

A13 vanuit de richting Rotterdam:
Vanuit de richting Rotterdam neemt u de A13 richting Den Haag. Bij het knooppunt Ypenburg volgt u de richting Rijswijk A4 (afrit 7-Rijswijk). U volgt de A4 tot aan afslag Plaspoelpolder (afrit 10). Aan het einde van de uitrit slaat u rechtsaf de “Diepenhorstlaan” op. Bij de 1e stoplichten slaat u linksaf de “Visseringlaan op”. Na 250 meter slaat u linksaf de “Volmerlaan” op en ziet u na 50 meter aan uw rechterhand De Broodfabriek.

A4 vanuit de richting Rotterdam:
Via de A4 is De Broodfabriek gemakkelijk te bereiken in gemiddeld 25 minuten. U volgt de A4 tot aan afslag Plaspoelpolder (afrit 10). Aan het einde van de uitrit rijdt u rechtdoor de “Diepenhorstlaan” op. Bij de 1e stoplichten slaat u linksaf de “Visseringlaan op”. Na 250 meter slaat u linksaf de “Volmerlaan” op en ziet u na 50 meter aan uw rechterhand De Broodfabriek.

Met openbaar vervoer:

Vanaf NS station Rijswijk loopt u in 7 minuten richting de Broodfabriek. Stap uit op station Rijswijk en neem de uitgang richting de stationshal die uitkomt op de Sir Winston Churchilllaan. Ga rechtsaf en loop de Lange Kleiweg op. Ga linksaf de Visseringlaan in en bij de stoplichten rechts de Volmerlaan op. De hoofdingang bevindt zich na 100 meter lopen aan uw rechterhand.

Bus/Tram: halte direct voor de hoofdentree
Buslijn 30: Halte Volmerlaan (Naaldwijk – Zoetermeer)
Buslijn 50: Halte Volmerlaan (Den Haag – Zoetermeer)
Buslijn 51: Halte Volmerlaan (Den Haag – Delft)
Tramlijn 17: Halte Volmerlaan/Visseringlaan (Statenkwartier – Wateringse Veld)
Er zijn ruim voldoende GRATIS parkeerplekken rondom de Broodfabriek.

ENGLISH

INNER INK 2018 NATIONAL AND INTERNATIONAL TATTOO CONVENTION
The first Dutch international tattoo convention that will organize an art auction / exposition of which the proceeds will be donated in its entirety to the War Child foundation. In addition, there is also a huge Buddha in the middle of the 5,000 m2 large room where flowers can be laid down with the most beautiful universal wishes, the complete proceeds of which will also be donated to the War Child foundation. For the broad theme, INNER INK, which will raise the convention to a higher level, it has been deliberately chosen, and has everything to do with the core values ​​of life, values ​​that often fade in our hectic everyday existence. The feeling that the world is dragging you into a rush train is not unknown to us. Everything around us is almost self-evident, we are less and less aware of what is really important now and have become immune to stimuli when it comes to what is happening in the world, we are losing it NOW and are running on the automatic pilot. More and more people in our society are involved, young and old. Finding one of those important core values ​​is the balance between body and mind. During and through our convention, Sinti Ink Events B.V. to inspire visitors, inspire and motivate visitors and artists about the possibilities to re-experience peace in the NOW (inner balance) and to gradually form a calm and concentrated mind with which we can fathom the true nature of our existence and seeing things again for what they really are, this provides a basis for more peace, peace, compassion and freedom a freedom that for example thousands of children around the world have not been given due to circumstances and too often miserable situations and therefore have to have a home and hearth fleeing, resulting in a roaming existence and not getting the help they need. Sinti Ink Events B.V. wants to commit by means of an action for the foundation `War Child so that they too will find the balance in their lives again and live in loving peace and growth. After all, they are the building blocks and the wisdom of our future A child does not belong in war . Never. Yet millions of children are victims of war violence, abuse and neglect. Children without joy. Children who are no longer children. War Child helps these children to regain their self-confidence. Express yourself, be happy, connect with others. So that their inner war can cease. And they can play, dream, laugh, grow again. Like a normal child. And grow up to whom they want to be. Strong adults. At the Convention, an artwall has been set up where works of art are exhibited at auction, for this we have appointed an official auction master who will lead the auction. The artworks will be put on the Inner Ink Convention website in advance so that they can already offer in advance. The proceeds of the Art auction will be donated 100% to the foundation War Child, we hope for beautiful bids. During this event, there will be about 200 national and international tattoo artists from all over the world, including the mega artists: Megan Massacre (from the TLC broadcast television program ‘NY Ink’ and ‘America’s sausage tattoos’) and Spike TV’s mega television series ‘Inkmaster’ (Emily Elegado, Jimmy Litwalk and Aaron Is). Through this event we also want to inform visitors about: the lives of the tattoo artists, seeing their great work and their perseverance. In addition, we want to inform visitors about: what is a tattoo, how does it work, where does it come from and what are the latest developments in the tattoo industry? For example, the product BLK Powder will be introduced for the first time in the Netherlands. This powder pours an artist after he / she has finished the tattoo in his ink cups making the liquid solid. This prevents cross-contamination and does not end up in the sewer, but is burned with the remaining dirt.

Location: The Bread Factory in Rijswijk (formerly Darling Market)
Volmerlaan 12
2288 GD Rijswijk

Pre-sale till April 1st:
1 Day Access Early Bird Ticket: € 13,50 per person
2 Day Access Early Bird Ticket: € 26,00 per person
At the door:
Access € 17.50 per person
Children up to 12 years FREE entrance
Parking: FREE

For more information or questions:
Tel .: + 3179-2055826
Mail: convention@sinti-ink.nl

Accessibility
The Bread Factory has excellent access both by car and by public transport. The location is located in the Rijswijkse Plaspoelpolder, on the A4, near the A12 and the A13. Near all motorways to The Hague, Amsterdam, Rotterdam and Utrecht. The Rijswijk train station is within walking distance and the bus and tram stop at the doorstep.

A4 from the direction of Amsterdam:
Via the A4 you can reach De Broodfabriek in less than 35 minutes. You follow the A4 to the exit Plaspoelder (exit 10). At the end of the exit turn right onto the Diepenhorstlaan. At the 1st traffic lights turn left onto the “Visseringlaan”. After 250 meters turn left onto the “Volmerlaan” and you will see the De Broodfabriek after 50 meters.

A13 from Rotterdam direction:
From Rotterdam, take the A13 towards The Hague. At the Ypenburg junction follow the direction Rijswijk A4 (exit 7-Rijswijk). You follow the A4 until you reach Plaspoelpolder (exit 10). At the end of the exit turn right onto the Diepenhorstlaan. At the 1st traffic lights turn left onto the “Visseringlaan”. After 250 meters turn left onto the “Volmerlaan” and you will see the De Broodfabriek after 50 meters.

A4 from Rotterdam direction:
Via the A4, De Broodfabriek is easily accessible in average 25 minutes. You follow the A4 until you reach Plaspoelpolder (exit 10). At the end of the exit, take the “Diepenhorstlaan” straight on. At the 1st traffic lights turn left onto the “Visseringlaan”. After 250 meters turn left onto the “Volmerlaan” and you will see the De Broodfabriek after 50 meters.

By public transport:

From the railway station of Rijswijk you will reach the Bread Factory in 7 minutes. Get off at Rijswijk station and take the exit towards the station hall which leads onto the Sir Winston Churchill Avenue. Turn right and walk up the Lange Kleiweg. Turn left onto the Visseringlaan and at the traffic lights turn right onto the Volmerlaan. The main entrance is after 100 meters walk on your right.

Bus / Tram: stop directly for the main entrance
Bus line 30: Halte Volmerlaan (Naaldwijk – Zoetermeer)
Bus line 50: Halte Volmerlaan (The Hague – Zoetermeer)
Bus line 51: Halte Volmerlaan (The Hague – Delft)
Tram line 17: Halte Volmerlaan / Visseringlaan (Statenkwartier – Wateringse Veld)
There are plenty of FREE parking places around the Bread Factory.

FLOORMAP

LATEST NEWS

TED
"We’re connecting with something important inside of us, and the costumes are how we reveal ourselves to each other." — Adam Savage Watch Adam's full talk on the beauty of cosplay and Comic Con: https://bit.ly/2PnAmDJ #NYCC
... See MoreSee Less

3 days ago

Date and place for this super convention will come to you shortly ... See MoreSee Less

1 month ago

Date and place for this super convention will come to you shortly

... See MoreSee Less

1 month ago

SINTI INK EVENTS PRESENTS COMIC INK 2020 ... See MoreSee Less

3 months ago

SINTI INK EVENTS PRESENTS COMIC INK 2020

... See MoreSee Less

4 months ago

COMMENTS

2018-10-07T09:57:55+00:0021 Apr 2018|Netherlands|
This website uses cookies and third party services. Ok, I understand!